Home » 2015 » januari

Maand Archief: januari 2015

Nieuws van de M.R.

Vanuit de M.R. is duidelijk geworden dat niet alle ouders er van op de hoogte zijn dat iedereen altijd meer dan welkom is om voor of na schooltijd de klas binnen te lopen. U heeft dan de mogelijkheid te zien waar uw kind mee bezig is. Het week- en dagprogramma, huiswerk en eventuele bijzonderheden staan op het bord.

Het leerstofaanbod wordt altijd vermeld tijdens de informatie avond aan het begin van het schooljaar. Aanvullende informatie kunt u vinden in de katernen “Snap je Kind”, waarvan u in het begin van het schooljaar een folder heeft meegekregen. In elke klas is een exemplaar ter inzage aanwezig.

Reorganisatie

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Mildred onze interne begeleider (groepen 4 t/m8) zal, door een reorganisatie bij ons op school, andere werkzaamheden gaan verzorgen. We zijn op dit moment druk bezig om te kijken hoe wij de taken van de interne begeleider opnieuw zullen gaan invullen. Dat betekent dat zij zich vooral zal bezighouden met de overdracht van haar lopende zaken. Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Richard

De oudervereniging

De oudervereniging behartigt de belangen van de ouders, bevordert de afstemming tussen school, bestuur, team en oudervereniging en ondersteunt het activiteitenplan. Als uw kind is ingeschreven op ABBS Het Gein, bent u automatisch lid van de oudervereniging. Afstemming en uitvoering gebeurt via de commissies van de oudervereniging. De woordvoerders van de commissie vormen samen met de voorzitter, secretaris en penningmeester het bestuur van de oudervereniging.

Aan het begin van het schooljaar vindt de jaarvergadering plaats. In deze vergadering worden het (financieel) jaarverslag, het activiteitenplan van het bestuur en de commissies en de contributie vastgesteld.

Uit de contributie worden de Sinterklaasviering, het kerstfeest, de paasviering en het eendaags schoolreisje bekostigd. Daarnaast wordt een goed doel financieel gesteund.

Kinderen die na 31 december 2014 op school komen, betalen een contributie van €45,00. Indien uw kinderen voor 31 december 2014 van school gaan, kunt u de oudervereniging vragen om restitutie van een evenredig deel. Apart worden nog enkele specifieke kosten door de penningmeester van de oudervereniging geïnd, zoals de verschillende bedragen van de groepen die op meerdaags schoolreisje gaan.

Het ING nummer (SEPA) van de oudervereniging is: NL11 INGB 0002 3841 79 t.n.v. Oudervereniging Het Gein.

De contributie voor het schooljaar 2014-2015: € 70,00 per leerling (groep 6 € 130,00 en groep 8 € 135,00 als gevolg van schoolkamp).

LET OP: Wij verzoeken u de bijdrage meteen aan het begin van schooljaar 2014-2015 overmaken.

In de eerstvolgende jaarvergadering op 9 oktober 2014 wordt de contributie voor schooljaar 2015-2016 vastgesteld.

Bij de secretaris van de oudervereniging zijn de statuten, het huishoudelijk reglement en de jaarstukken op te vragen. Ook kunt u deze vinden op de website: http://www.hetgein.nl/

Meer informatie over de Oudervereniging vindt u op http://ovhetgein.wordpress.com

We wijzen u erop dat deze bijdrage vrijwillig is!