Home » Nieuwsbrief » Advisering, Cito-eindtoets en matching voortgezet onderwijs

Advisering, Cito-eindtoets en matching voortgezet onderwijs

Advisering:

In verband met de nieuwe kernprocedure is er in de advisering het nodige veranderd. In Amsterdam is besloten om de cito-eindtoets niet langer als tweede toetsgegeven voor de adviezen te gebruiken. Het leerlingvolgsysteem van de scholen wordt nu naast het advies van de leerkracht gelegd. Bovendien wordt er niet meer gesproken van een basisschooladvies, maar van een basisschoolbesluit. In principe is een dergelijk besluit, mits goed onderbouwd, bindend en moet door scholen voor voortgezet onderwijs worden overgenomen. Van het leerlingvolgsysteem worden de cito resultaten van begrijpend lezen, rekenen en studievaardigheden gebruikt om dit besluit mede te bepalen. Het gaat om de resultaten van de midden en eindtoetsen van groep 6 t/m 8. Eind groep 7 volgt het zogenaamde preadvies. Naast dit advies krijgen de leerlingen een uitdraai van de cito resultaten. Bij die uitslagen staat een “ontwikkelingsperspectief”; op basis van de resultaten wordt aangegeven welk type onderwijs op dat moment het meest passend is. Kinderen die als preadvies vmbo basis of kader krijgen komen in aanmerking voor een vervolgtoets (de leerachterstanden toets) begin groep 8. Afhankelijk van de uitslag volgt dan nog een intelligentietest (CAP). Nieuw is de midden cito 8. Deze vervangt als het ware de eindtoets die voorheen werd afgenomen in februari, maar sinds 2015 verplaatst is naar eind april. Deze midden cito wordt nog meegenomen in het basisschoolbesluit.

Matching:

 Aangezien het systeem van loting in Amsterdam in het verleden voor de nodige consternatie heeft gezorgd, is besloten om over te gaan op een systeem van “matching”. Kinderen moeten een zogenaamde voorkeurslijst invullen. Op deze lijst schrijven ze, in volgorde van voorkeur, een aantal scholen waar ze graag geplaats willen worden. Het Gein adviseert ouders minimaal vijf scholen op te geven. Na de “matching” wordt een kind geplaatst op één van de scholen van hun lijst. Omdat vanuit het ministerie in 2014 een nieuwe wet is aangenomen waarin staat dat alle scholen in Nederland verplicht zijn om de cito-eindtoets af te nemen, vindt de matching pas plaats nadat de uitslag bekend is gemaakt. Ouders en kind hebben dan de mogelijkheid om, alleen bij een hogere score, in overleg met de leerkracht het besluit aan te passen. Bij een lagere score gebeurt er in principe niets. Eén en ander impliceert dat kinderen uiterlijk 8 juni horen op welke school van hun voorkeurslijst plaats is.

Cito-eindtoets:

 Met ingang van 2015 vervalt het onderdeel studievaardigheden op de eindtoets. Deze is vervangen door taal en rekenen. Er zijn nu 4 reken- en vijf taaltoetsen.

Onze kinderen hebben een gemiddelde score behaald van 537 (zogenaamde standaardscore). Het overgrote deel heeft conform het gegeven besluit gescoord. In enkele gevallen is het advies, in overleg met kind en ouders, bijgesteld. De laatste jaren krijgen we te maken met kinderen die verwezen worden naar het praktijkonderwijs. Deze kinderen maken geen cito eindtoets.