Home » Nieuwsbrief » Antwoorden op vragen n.a.v. ouderavond 18-2-2015

Antwoorden op vragen n.a.v. ouderavond 18-2-2015

Tijdens de ouderavond van 18-2-2015 stond de uitkomst van het inspectiebezoek centraal. Na de presentatie hadden ouders veel vragen. Een aantal vragen is tijdens deze avond beantwoord en een aantal vragen beantwoorden we in deze Nieuwsbrief. De ouderavond stond vooral in het teken van een toelichting op de beoordeling van de Inspectie. Globaal is toen ook ingegaan op het Verbeterplan, maar dat was toen nog niet klaar. Inmiddels is het Verbeterplan gemaakt en zijn we met de uitvoering bezig. Op 16 april is een ouderavond gepland, waarbij we ouders informeren over de inhoud van het Verbeterplan en ook zullen aangeven welke resultaten we willen behalen.

 

De vragen van ouders tijdens de ouderavond zijn onder te verdelen in de volgende onderwerpen:

  • De beoordeling van de Inspectie
  • De rol van de intern begeleider
  • Extra ondersteuning van kinderen
  • Rol van ouders

 

De beoordeling van de Inspectie

 

Hoe komt het dat de school in deze situatie is gekomen (oorzaken)?

De school heeft de afgelopen jaren een aantal ontwikkelingen ingezet, maar deze ontwikkelingen niet voldoende vastgelegd. Daardoor was de school niet goed in staat aan de Inspectie aan te tonen hoe de school zich planmatig  heeft ontwikkeld. Ook heeft de school de laatste jaren niet voldoende de resultaten van het onderwijs betrokken bij de planvorming op schoolniveau en op groepsniveau.

De aansturing van de ontwikkelingen heeft te weinig plaatsgevonden.

 

Is de school zo veel achteruit gegaan?

De school is niet achteruit gegaan wat betreft de resultaten van de kinderen, omdat de Inspectie stelt dat de opbrengsten (uitslagen van de toetsen) voldoende zijn. De Inspectie heeft het dan over de eindtoetsen (Cito groep 8) van de afgelopen drie jaar en de tussentoetsen (Citotoetsen groep 3 t/m 6). Ook stelt de inspectie vast dat leerkrachten in staat zijn om aan de basisvoorwaarden van een goede les te voldoen. De conclusie van de Inspectie was dat de zwakke beoordeling gebaseerd is op tekortkomingen in de kwaliteitszorg en leerlingenzorg en de Inspectie wijkt daarmee af van de beslisregels (die aangeven dat de school een voldoende zou behalen). Ook zou de school beter rekening moeten houden met de verschillen tussen kinderen, omdat de achtergrond en het leervermogen van de kinderen op Het Gein erg verschillend is.

 

Zien leerkrachten het belang in van de verbeteringen?

De teamleden waren aanvankelijk geschrokken van de zwakke beoordeling door de Inspectie. Inmiddels erkennen de leerkrachten dat het nodig is om een kwaliteitsslag te maken. Ook zien zij dat het nodig is om systematischer en planmatiger te gaan werken. Overigens was deze ontwikkeling al in het schooljaar 2013-2014 ingezet, maar de noodzaak wordt gezien dit nu echt vorm te geven.

 

Wat gebeurt er als er opnieuw een zwakke beoordeling gegeven wordt bij het bezoek in 2016?

Alle teamleden op Het Gein gaan er voor zorgen dat dit zeker niet gaat gebeuren. We zijn er van overtuigd dat we in het voorjaar van 2016 kunnen aantonen deze kwaliteitsslag gemaakt te hebben.

Als een school opnieuw een zwakke beoordeling krijgt, worden strenge afspraken met het bestuur gemaakt om binnen een half jaar de tekortkomingen weg te werken.

Maar nogmaals: Het Gein zal in 2016 weer een voldoende beoordeling hebben.

 

 

 

De rol van de intern begeleider

 

Hoe gaat de ondersteuning vanuit de intern begeleider er uit zien? Is er voldoende capaciteit van IB?

Zoals u heeft begrepen is Mildred Hidding op een andere school gaan werken. Vanaf 1-3-2015 werkt Carmen Hermens op de school en zij voert samen met Elsje ten Have de intern begeleiderstaken uit. We vinden het nodig dat de IB-ers meer betrokken worden bij de ondersteuning, die kinderen in de groep krijgen. Dat betekent dat we inzetten om leerkrachten goed te begeleiden. De IB-ers houden daarvoor groepsbesprekingen met de leerkrachten en helpen hen de juiste ondersteuning in de groep te geven. Ook gaan de IB-ers de leerkrachten in de groep bezoeken om hen feedback te geven, zodat de kwaliteit van het lesgeven nog verder verbeterd wordt. We hebben daarbij de hulp ingeroepen van een extern deskundige, die onze IB-ers gaat ondersteunen hun taken zo goed mogelijk uit te voeren

Op dit moment hebben we voldoende capaciteit voor de taken van de IB-er. Wel zijn we bezig om na te denken op welke manier we de IB-ers zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten per 2015-2016.

 

Hoe is de stand van zaken m.b.t. leerlingenzorg?

We constateren dat de wijze waarop we extra ondersteuning voor kinderen organiseren nu nog niet voldoende systematisch en planmatig is opgezet. Samen met de aangetrokken deskundige begeleider zijn we nu gestart om dit systematisch vorm te geven. De komende maanden gaan we dit ook in een document vastleggen en nemen we alle activiteiten op in de Jaarplanning. Op deze manier zorgen we er voor dat het signaleren van kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben planmatig gebeurt, maar ook dat de evaluaties tijdig en zorgvuldig gebeuren. Deze activiteiten zijn in het Verbeterplan opgenomen.

 

Extra ondersteuning kinderen

 

Op welke manier worden kinderen gevolgd, zodat extra ondersteuningsvragen duidelijk worden?

Allereerst volgen de leerkrachten de kinderen in hun groep. Daarnaast voert de intern begeleider een aantal keer per jaar een groepsbespreking met de leerkracht, waarbij extra ondersteuningsvragen naar voren kunnen komen. Hiervoor gebruiken we de gegevens van het Cito leerlingvolgsysteem, de toetsen, die we bij de methode gebruiken, maar ook alle observatiegegevens van de leerkracht. Vanaf het schooljaar 2013-2014 maken we al groepsplannen voor rekenen en het is de bedoeling dat we het komend jaar ook groepsplannen voor begrijpend lezen, gedrag en spelling gaan maken. In zo’n groepsplan staat dan welke ondersteuning de groepsleerkracht gaat bieden in zijn/haar groep. In het algemeen gaan we dan uit van drie niveaus van ondersteuning.

 

Hoe gaat de verrijking er uit zien (o.a. Plusklas)?

Het Gein en Montessorischool De Regenboog organiseren gezamenlijk een voorziening voor

hoog-/meer begaafde leerlingen van hun scholen. De kinderen gaan 1 dagdeel (ochtend) per week naar deze groep. Er zijn per jaar 3 blokken van 12 weken (bv sept-nov, jan-mrt, april-juni) Als een kind start in de groep is er een intake gesprek met kind en ouders. Na afsluiting van ieder blok is er een korte verslaggeving (schrift/mond) voor kind en ouders.

Ons bestuur heeft zich in 2014 aangesloten bij Day a week school. Day a Week School Amsterdam biedt onderwijs aan cognitief talentvolle leerlingen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden. Het Gein is nog in de oriënterende fase.

 

Wat is de mogelijkheid voor uitbreiding RT?

Op onze school is er een beperkte ( financiële )mogelijkheid voor RT (Remedial Teaching). Dit houdt in dat we een ondersteuner hebben die individueel met kinderen werkt. De ondersteuning die wij bieden, is vooral binnen de groep georganiseerd (binnen de drie niveaus). We zijn nu gestart voor een aantal kinderen een ontwikkelingsprofiel (OPP) op te stellen, waarbij we een eigen leerlijn aanbieden op één of meerdere vakgebieden. Als er een OPP wordt opgesteld, gaat dat altijd in overleg met ouders.

 

Zijn er meer kinderen met extra zorg?

Er zit op onze school een aantal kinderen, die extra zorg nodig hebben. De afgelopen maanden hebben we een inventarisatie gemaakt om welke kinderen het gaat. We bieden extra ondersteuning veelal binnen de groep, maar in specifieke situaties kunnen we daarvoor een aanvraag indienen. Zo’n aanvraag moet heel goed onderbouwd worden om in aanmerking te komen voor de extra financiële middelen van Passend Onderwijs.

 

Hoe gaat de school om met de “rugzak” gelden? Welke mogelijkheden zijn er voor een rugzak aanvraag?

De rugzakgelden zijn de extra (financiële) middelen, die beschikbaar waren tot 1-8-2014. Vanaf dit schooljaar (invoering Passend Onderwijs) is het niet meer mogelijk hiervoor middelen aan te vragen. Voor kinderen die recht hadden op deze middelen, kunnen we daar de komende twee jaar nog gebruik van maken.

Als de school nu een extra ondersteuningsvraag heeft, kunnen via het bestuur extra middelen worden aangevraagd binnen het samenwerkingsverband. Het gaat dan om kortdurende extra hulp en dit wordt dan een arrangement genoemd.

 

Rol van de ouders

 

Hoe gaan ouders zicht krijgen op de geplande verbeteringen? Hoe krijgen ouders voldoende zicht op resultaten van het verbeterplan?

We nodigen alle ouders uit om op 16 april de presentatie van het Verbeterplan bij te wonen en we zullen daarvan een korte samenvatting in de Nieuwsbrief plaatsen.

De komende maanden zal er geregeld in de Nieuwsbrief verslag gedaan worden van de voortgang van het verbeterplan. Daarin zullen we u ook melden welke resultaten we hebben bereikt.

 

Op welke manier wil de school ouders betrekken / samenwerken?

We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de uitvoering van het verbeterplan. Tenslotte is het zo dat alle verbeteractiviteiten er toe moeten leiden dat de school zich verder kwalitatief ontwikkelt. Natuurlijk heeft de MR hierin een specifieke (wettelijke) positie en zullen de MR-leden betrokken worden bij de planvorming, de uitvoering en de uiteindelijke resultaten.

De directie heeft het initiatief genomen om met een kleine groep ouders een klankgroep te starten om te inventariseren welke behoeften er bij ouders leven om mogelijkheden voor extra ondersteuning te kunnen bieden. Vanuit deze klankgroep gaan we dan na hoe ons schoolbeleid aangepast kan worden aan wensen die bij ouders leven en de mogelijkheden die de school heeft.

 

Komt het verbeterplan op de website?

Ja, deze kunt u binnenkort vinden onder het kopje diversen > Stroom Opwaarts