Home » Nieuwsbrief » Namens het bestuur van de ABSA Scholengroep

Namens het bestuur van de ABSA Scholengroep

Aan de ouders / verzorgers van de leerlingen van de basisscholen

Het Gein, De Zevensprong, Piet Hein, De Zuiderzee, Het Podium en Elzenhagen

Namens het bestuur van de ABSA Scholengroep -waartoe de school van uw kind[eren] behoort- wil ik u informeren over het volgende:

Het zal u opgevallen zijn dat er de afgelopen maanden veel publiciteit is over de [aanstaande] personeelstekorten in het onderwijs. De oorzaken daarvan zijn enerzijds het vertrek van nogal wat gepensioneerden en anderzijds de afnemende belangstelling voor de opleidingen voor leerkrachten. Onze scholen ondervinden de gevolgen hiervan inmiddels bijna dagelijks. Het kost directies steeds meer moeite gekwalificeerd personeel te vinden. Op dit moment gaat het dan nog met name om langdurige invallers voor zwangerschapsverloven en zieken. Voor kortdurend invalwerk i.v.m. verlof of een griepje was al langer geen personeel meer voorhanden.

Het gevolg is dat directies en schoolteams regelmatig moeten ‘puzzelen’ om alle groepen bezet te krijgen.

Gelukkig beschikken onze scholen over veel flexibele parttimers die in veel gevallen bereid zijn om een dagje extra te komen werken. Helaas moeten directies daarnaast ook regelmatig personeelsleden met andere taken vragen om in een groep in te vallen. Uiteindelijk -als alle mogelijkheden uitgeput zijn-  rest directies geen andere keuze dan een groep te verdelen over de andere groepen. In zeer uitzonderlijke gevallen zullen directies een beroep op ouders moeten doen om hun kind thuis te houden.

In de pers wordt nog wel eens de indruk gewekt dat de “Wet Werk en Zekerheid”, waarbij een 6de tijdelijk contract een verplichte vaste aanstelling betekent  de oorzaak zou zijn.  Besturen zouden daardoor terughoudend zijn met het aanstellen van invallers. Wat de grote steden betreft is dit echter niet aan de orde. Er zijn simpelweg geen invallers meer. Dát is het probleem!

Met deze brief wil het bestuur uw begrip vragen voor de moeilijke situatie op de scholen waar het de vervanging van afwezige leerkrachten betreft. De vrees bestaat bovendien dat het de komende jaren er niet makkelijker op zal worden. Amsterdam voorziet voor 2020 een tekort van 400 fte in het basisonderwijs. Dat zijn bijna 2 formatieplaatsen per Amsterdamse basisschool die niet ingevuld zouden kunnen worden. Zorgelijk!!

Inmiddels hebben veel Amsterdamse scholen hun ouders al opgeroepen om familieleden, vrienden of buren met een onderwijsbevoegdheid te benaderen met de vraag of zij bereid zijn zich als invaller op te geven. Het bestuur van de school van uw kind sluit zich aan bij deze oproep. Heeft u een onderwijsbevoegdheid of kent u iemand in uw omgeving laat het ons weten. Alleen invallen op de school van uw kind of juist niet? Alleen invallen op bepaalde dagen? Alleen invallen in bepaalde groepen? Eerst een opfrisstage? Alle wensen zijn bespreekbaar.

Mocht u met ons in gesprek willen over het bovenstaande neemt u dan contact op met de directeur van de school van uw kind of met ondergetekende.

Namens het bestuur van de ABSA Scholengroep wens ik u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017.

Rob Geul

bestuurder